Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про управління капітального будівництва

Чернівецької обласної державної

  адміністрації

 

 

1. Управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації (далі — управління) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і забезпечує реалізацію державної політики у галузі будівництва на території області.

2. Управління підпорядковане голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Статус управління як юридичної особи публічного права визначається головою обласної державної адміністрації.

5. Основними завданнями управління є забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва.

6. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) виконує функції єдиного замовника та здійснює технічний нагляд за об’єктами будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту об’єктів житлово-комунального, соціально-культурного призначення, адміністративних будівель, а також за будівництвом, реконструкцією та ремонтом вулиць, доріг, мостів та інших об’єктів дорожнього господарства комунальної власності, місцевого значення на території області, що фінансуються за рахунок усіх джерел фінансування;

3) сприяє впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області;

5) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

6) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

7) готує пропозиції з питань розвитку будівництва і подає їх на розгляд обласній державній адміністрації;

8) забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва;

9) розробляє поточні й перспективні програми капітального будівництва в межах своїх повноважень, складає титули бу­дов та проектно-вишукувальних робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку;

10) забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-вишукувальних робіт і будівництва об’єктів відповідно до титулів будов та укладених договорів;

11) здійснює контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

12) розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

13) здійснює передачу в установлені терміни проектним підприємствам, установам, організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектно-вишукувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

14) приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забез­печує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї докумен­тації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям;

15) укладає з будівельними організаціями відповідні договори на будівництво; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об’єктів відповідно до чинних нормативних актів;

16) одержує дозвіл в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області на виконання будівельних  робіт або декларації про початок виконання будівельних робіт в залежності від категорії складності об’єктів;

17) забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

18) передає будівельній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

19) передає будівельній організації в погоджені нею терміни документи про дозвіл відповідних органів на:

виконання будівельно-монтажних робіт;

відведення земельної ділянки під будівництво;

проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв’язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;

проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем усіх таких комунікацій (кабельних, газових, водопро­відних, каналізаційних тощо), розміщених на території будівельного майданчика;

користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;

вирубування лісу і пересадження дерев;

перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв’язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору;

20) забезпечує переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції; у разі знесення – вартість житлових будинків, господарських будівель, що перебувають у їх власності, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів, забезпечує їх відшкодування;

21) забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об’єктів до експлуатації;

22) бере участь в утворенні й роботі комісій з попередньої перевірки будівельної готовності об’єктів з метою введення їх в експлуатацію;

23) забезпечує оформлення декларацій про готовність об’єкта до експлуатації на об’єктах І-ІІІ категорії складності та оформлення акта готовності об’єкта до експлуатації з отриманням відповідного сертифікату на об’єктах ІV і V категорії складності;

24) передає завершені будівництвом та введені в дію об’єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

25) здійснює розрахунки з підрядними та іншими організаціями за виконані роботи та надані послуги;

26) приймає від підрядника згідно з актом законсервовані або припинені будівництвом об’єкти і вживає заходів для їх збереження, вносить про­позиції щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва;

27) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;

28) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

29) надає на договірних засадах за погодженням з головою обласної державної адміністрації послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форм власності та окремим громадянам;

30) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

31) розробляє проекти розпоряджень обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

32) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

33) бере участь у розробленні проектів розпоряджень обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

34) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

35) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

36) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

37) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

38) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

39) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

40) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

41) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

42) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

43) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

44) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

45) забезпечує захист персональних даних;

46) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів для усунення недоліків;

47) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

48) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

49) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

50)у разі визначення управління розпорядником коштів, бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

51) розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва;

52) здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об’єктів;

53) бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

54) здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

55) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження;

56) бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

57) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації поточні, перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці;

58) здійснює інші повноваження, пов’язані з реалізацією покладених на обласну державну адміністрацію завдань у сфері будівництва.

7. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від місцевих органів дер­жавної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погод­женням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

4) створювати підрозділи у структурі управління чи групи технічного нагляду за будівництвом у районах області, за погодженням з головою обласної дер­жавної адміністрації;

5) обґрунтовувати доцільність та ініціювати створення державних чи комунальних підприємств, з різних видів діяльності у сфері будівництва, відповідно до чинного законодавства;

6) розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва, на виконання основних завдань та функцій замовника, в межах затвердженого в уста­новленому порядку кошторису;

7) здійснювати закупівлю технологічного, енергетичного, електротехнічного та іншого устаткування, апаратури, матеріалів, поставку яких згідно з догово­ром покладено на замовника;

8) реалізовувати залишки матеріалів та обладнання, що зберігається на складах та придбані в минулі роки, які на цей час являються як морально, так і фізично застарілими та не можуть використовуватися для комплектації об’єктів будівництва.

Кошти від реалізації обладнання та матеріалів направляти:

на здійснення видатків, що входять до загальної вартості об’єктів, за якими управління виконує функції замовника та здійснює технічний нагляд;

до спеціального фонду державного бюджету як надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна, крім нерухомого майна, з напрямами витрачання відповідно до чинного законодавства у межах затвердженого кошторису;

9) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

10) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі.

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, районними державними адміністраціями, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також  підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в установленому законодавством порядку.

10. Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про управління;

3) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

4) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління, розподіляє обов’язки між заступниками начальника управління, керівниками структурних підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності;

5) координує діяльність структурних підрозділів чи груп технічного нагляду за будівництвом в районах області, комунальних та державних підприємств, що входять до сфери управління;

6) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

7) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

8) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції в Чернівецькій області;

12) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельно­сті та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління та несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює заходи щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, здійснює заходи щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

19) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

21) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасо­вані головою обласної державної адміністрації, Міністерством регіонального роз­витку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

12. Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

  1. Управління утримується за рахунок коштів спеціального фонду держав­ного бюджету, який утворюється з коштів, передбачених у вартості будівництва на утримання служб замовника, та інших надходжень, згідно з чинним законодавст­вом.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає голова обласної державної адміністрації в залежності від до­ведених облдержадміністрацією та прийнятих управлінням робіт до виконання.

14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голо­ва обласної державної адміністрації після попередньої їх експертизи в Департаменті фінансів обласної державної адміністрації.

15. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.